Phá hàng rào - Bứt phá mọi giới hạn

QUỸ XÃ HỘI B’LAO

Cơ cấu tổ chức

(Bấm vào hình để phóng lớn)

 

CẤU TRÚC HIỆN HÀNH TẬP ĐOÀN FINANCIÈRE B'LAO 

structure future

 

 

TẦM NHÌN CỦA TẬP ĐOÀN TRONG 30 NĂM TỚI structure future