ĐỊNH CHẾ ĐỘNG VIÊN THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN

ĐÁNH GIÁ - THƯỞNG VÀ CHUYỀN CỔ PHẦN ĐẾN THÀNH VIÊN CỐT YẾU

(TRỰC THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN)

 

LINK: https://drive.google.com/open?id=1c88gytg9wvIf2_v4xHn_ohrF7TPjKnR8