QUỸ B’LAO
QUỸ XÃ HỘI PHI LỢI NHUẬN
CỔ ĐÔNG CỐT YẾU CỦA TẬP ĐOÀN FINANCIÈRE B'LAO

QUỸ XÃ HỘI B'LAO

NIỀM TIN CỐT LÕI

 

CHÚNG TA LÀ TẬP ĐOÀN TIÊN PHONG

Chúng ta được thúc đẩy bởi sự năng động, độc lập và niềm đam mê để dấn thân vào những thách thức, rời xa sự rập khuôn.

CHÚNG TA LÀ TẬP ĐOÀN TIÊN PHONG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

  • Đối với các thành viên: trách nhiệm chung là sự kết nối tất cả mọi người.
  • Đối với các đối tác: trách nhiệm chung là “Ba bên cùng có lợi”.
  • Hướng tới cộng đồng: trách nhiệm chung là cho đi.
  • Hướng tới môi trường: trách nhiệm chung là hành động thực tế.

PHÁ HÀNG RÀO.
BỨT PHÁ MỌI GIỚI HẠN.
 

THĂNG TIẾN KHÔNG GIỚI HẠN.
GIỚI HẠN CHỈ BỨT PHÁ BỞI CHÍNH MÌNH.